Aukční podmínky

Všeobecné aukční podmínky :

1.   Pokud nepostačuje stručný popis kolku, jsou u některých losů v závorce (..) uváděna katalogová čísla z katalogů vydaných sekcí. Pokud není uvedeno jinak je kvalita kolku velmi dobrá, nebo dobrá.  Na rubu známky může být  stopa, nebo zbytek nálepky.  Nabízené dokumenty (celistvosti a  celiny) prošly úředním jednáním a  vzhledem ke  svému stáří většiny z  nich, je nutno počítat s tím, že tyto skutečnosti jsou zjevné. Losy výrazně horší kvality jsou příslušně popsány a případně označeny „K PROHLÉDNUTÍ“ - nedoporučujeme k písemnému příkazu.

Popis aukční položky je popisem majitele losu a pořadatel aukce neodpovídá za jeho správnost či úplnost. Nesprávný popis nabízené aukční položky je důvodem k oprávněné reklamaci, avšak jen v případě nákupu formou písemných příkazů.

2.   Prodej aukčních losů se provádí veřejně formou ústních příkazů přímo na aukci, nebo formou písemných příkazů. Pořadatel  za  písemné příkazce draží co nejvýhodněji, tj. o jeden příhoz výše než je poslední nabídka. Při dvou a více písemných příkazech ve stejné výši, rozhoduje datum  podacího razítka. Při stejně vysoké písemné nabídce a ústní nabídce přímo na aukci, je los přiklepnut ústní nabídce na aukci.

3. Vyvolávací ceny jsou uvedeny v českých korunách. U nabízených losů se základní    cena zvyšuje příhozy do 500 Kč min. +10 Kč, 500 – 1.000 Kč min. + 20 Kč, 1.000 – 3.000 Kč min + 50, nad 3.000 Kč +100Kč.

4. Pořadatel aukce nesděluje jakékoliv informace o dražitelích, jakož i  o počtu a výši písemných příkazů.

5. Reklamaci lze uplatnit pouze v případě skrytých vad, nebo podstatnějších  odlišností od popisu losu. Při  reklamaci je nutno předložit losy v nezměněné podobě.

6. Reklamaci nelze uplatnit u losů s poznámkou „K PROHLÉDNUTÍ“ a u losů uvedených  v části : PARTIE, KONVOLUT, SBÍRKY.  (Tyto losy doporučujeme osobně prohlédnout!)

7. Přiklepnuté losy musí přímý účastník aukce zaplatit přímo na místě po skončení aukce. Pokud tak neučiní, lze losy znovu vydražit, nebo prodat.

8. Losy z písemných příkazů jsou zasílány po zaplacení aukční ceny na výzvu pořadatele (vyúčtování bude zasláno odběrateli po skončení aukce). Losy budou zaslány  doporučeně, popř. jako cenné psaní.Jakékoliv reklamace lze uplatnit písemně do 20ti dnů od data skončení aukce.

9. PROVIZE : Pořadatel si účtuje 10% provizi z přiklepnuté ceny od prodávajícího, který zaslal do aukce materiál včetně řádně zpracovaného popisu aukčních losů v elektronické, editovatelné formě  a poštovné za vrácení neprodaných losů a za složenku v případě zaslání peněz  poštou. Od prodávajícího, v případě, kdy zpracovatel aukce provádí jakkoliv úpravy či přepis popisu aukčních losů, si pořadatel účtuje provizi ve výši 15%.  Od kupujícího (člena SSFF) si pořadatel účtuje provizi ve výši 5 % a 7% od kupujícího, který členem SSFF není. Při zaslání losů poštou si pořadatel  účtuje navíc poštovné a balné.

10. Neprodané losy lze po skončení aukce zakoupit ještě po dobu 14 kalendářních dnů za vyvolávací  cenu (pakliže prodávající nestanoví pro doprodej sníženou cenu) + 7% provize.

11. Neprodané losy jsou majiteli vráceny nejpozději do jednoho měsíce od data konání aukce, pokud se pořadatel s majitelem losu nedohodne jinak. Majitel uhradí poštovné za  vrácenou zásilku.

12. Výsledky aukce budou zveřejněny v nejbližším členském buletinu SSFF.

13. Aukční losy je možné prohlédnout od 8:30 do 9:30 hod. Po prohlídce budou losy z prezentace staženy a po skončení aukce budou vydražené losy vydány členem aukční komise.

Kategorie

Stánky jsou ve výstavbě